28.4 C
Thailand
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

นักศึกษาฝึกงาน ด้านการออกแบบ การตลาด และ Content Rewriter

Recommend

One
Onehttp://www.bkkparttime.com/
เว็บรวมงานพาร์ทไทม์ ฟลูไทม์ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักศึกษาฝึกงานการตลาด
นักศึกษาฝึกงานด้านการออกแบบ ถ่ายภาพ Photoshop
นักศึกษาฝึกงาน Content Rewriter

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปี 3 ปี 4 หรือกำลังหาที่ฝึกงาน
มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบอยู่เสมอ
ชอบการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี
มีใจรักการบริการ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบ มี ความอดทน และตรงต่อเวลา
สามารถฝึกงานได้อย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกงานด้านการออกแบบ กำลังศึกษาด้านการตลาด , นิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ , สถาปัตย์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , IT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาฝึกงานการตลาด กำลังศึกษาด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ , สังคมศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , นิเทศศาสตร์ , E-commerce หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาฝึกงาน Content Rewriter กำลังศึกษาด้าน นิเทศศาสตร์ , การตลาด , E-commerce หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา
รูปถ่าย 1 นิ้วขึ้นไป 1 ใบ สวัสดิการ (พนักงานประจำ)

สวัสดิการ (พนักงานประจำ)
วันหยุดพักร้อนประจำปี เริ่มต้น 12 วันต่อปี (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิ์ได้ทันที)
มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานตามสายงาน
ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
ประกันสังคม
ยารักษาเบื้องต้น
ตรวจร่างกายประจำปี
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สวัสดิการ กู้ซื้อบ้าน กู้เอนกประสงค์ (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ)
สิทธิ์การใช้ Promotion มือถือในราคาพิเศษ
ทุนการศึกษาบุตร
เข็มกลัดทองที่ระลึกทำงานครบ 20 ปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และงานเลี้ยงต่าง ๆ

การติดต่อ
เทเลอินโฟมีเดีย อาคาร ABC World (ชั้น 1) ซอยรามคำแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

More articles

Latest article