หน้าแรก แท็ก สมัครงานราชการ

แท็ก: สมัครงานราชการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก รวม 1,263 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค รวม 1,263 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง)...
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร และพนักงานโทรศัพท์ รวม 4 อัตรา สมัครงานกองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค...
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ รวม 36 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน)...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 59 อัตรา

กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 59 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา - โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน...
สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 15 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ตลอด 24...
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานารเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...
ท่าอากาศยานไทย

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ทอท. รวม 196 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ รวม 196 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ท่าอากาศยานไทย ตามพื้นที่ที่ที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม...
กรมทางหลวง

กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ตั้งแต่บัดนี้...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 735 อัตรา

กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รวม 735 อัตรา สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559...
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 17 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และทะเบียนประวัติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์...
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 3 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านกีฏีวิทยา วุฒิปริญญาโท สถาบันวิจิยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม -...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สศช.เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม -...
สป.ทส จังหวัดราชบุรี

สป.ทส เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นนายช่างเทคนิค จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 มกราคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)...
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มกราคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)...
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รวม 9 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 มกราคม...
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 มกราคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 14 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ รวม 14 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ -...
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานสายวิชาการ จำนวน 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 7 อัตรา และคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 7 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ธันวาคม...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม